Cursusafbeelding 01. Bodems en grondsoorten
Bodem, bemesting en teelt

 • De bodem in Nederland - ontstaan - bodemkaart - bodemprofielen
 • Bodemsoorten - grondsoorten - zeeklei - rivierklei - zand - löss - veen - dalgrond - duinzand
 • Bodemstructuur - bodemfuncties - poriën
 • Bodemkenmerken - textuur - bodemeigenschappen

Cursusafbeelding 02. Bodemstructuur en organische stof
Bodem, bemesting en teelt
 • Knelpunten in de bodemstructuur - slemp - versmering - verdichting - verstuiving - keileem
 • Water in de bodem - hangwater - capillair water - grondwater - beschikbaarheid van water
 • Organische stof - eigenschappen - mineralisatie - EOS - opbouw en afbraak - klei-humuscomplex
 • Zuurgraad en bekalking - pH - kalk - verzuring - berekenen
 • Bodemleven - effecten - samenstelling - regenwormen - schimmels - aaltjes - effect van bodembewerking
Cursusafbeelding 03. Beoordeel de bodemkwaliteit
Bodem, bemesting en teelt
 • Wat is bodemkwaliteit - eigenschappen - duurzaam bodembeheer
 • De bodemanalyse - bodemrapport - analyserapport lezen
 • Bodemmonsters nemen - representatief monster - tijdstip bemonstering - Veris scan
 • Bodembeoordeling in het veld - profielkuil beoordelen
Cursusafbeelding 04. Grondbewerking en bodemmaatregelen
Bodem, bemesting en teelt
 • Effecten van grondbewerking - ploegen - spitten - cultivateren - nadelen
 • Verdichting - ontstaan en voorkomen - draagkracht - bandenspanning - banden type - nokken - drukwisselsystemen
 • Draagkracht en drainage - ontwatering - aanleg drainage
 • Vaste rijpadensystemen
 • Klimaatverandering en bodem - ondiepe drainage - peilgestuurde drainage - maatregelen
 • Beregening en beschikbaarheid water - beschikbaarheid - beregenen - pF curve
Cursusafbeelding 05. Meststoffen
Bodem, bemesting en teelt
 • Meststoffen - fotosynthese en voedingsstoffen - hoofdelementen - spoorelementen (sporenelementen) - klei-humuscomplex - grenzen aan bemesting
 • Organische stof - ideaal organische stof gehalte - organische stofbalans - stikstof leverend vermogen
 • Organische meststoffen - dierlijke mest - mestverwerking - mestafzet - compost - champost - groenbemesters
 • Minerale meststoffen - kunstmest - nitraat - ammonium - ureum - spuiloog
Cursusafbeelding 06. Bemestingsanalyse en bemestingsplan
Bodem, bemesting en teelt
 • Bemestingsanalyse - voeding in de bodem - textuurdriehoek - CEC verhouding - pF curve - effecten op bemesting
 • Bemestingsplan - opstellen organische stofbalans - mineralenbalans
 • Keuze voor soort meststof - werkingscoëfficiënt - berekenen - rekenvoorbeelden stikstof fosfaat
 • Bemesting in de veehouderij - excretienorm BEX - fosfaatgebruiksnorm BEP
 • Europese afspraken, wetgeving - Kaderrichtlijn Water KRW - Nitraatrichtlijn - derogatie - Meststoffenwet - regels toediening - emissiearm drijfmest uitrijden
Cursusafbeelding 07. Toediening bemesting
Bodem, bemesting en teelt
 • Toedienen vaste kunstmeststoffen - schijvenstrooier - pendelstrooier - pneumatische strooier - strooibeeld - strooitabellen - werkbreedte
 • Toedienen vloeibare kunstmeststoffen - veldspuit - rijenbemester - spaakwielinjector - fertigatie
 • Toedienen organische meststoffen - zodebemester - sleufkouter - sleepvoetbemester - milieu
 • Nieuwe technische ontwikkelingen - plaatsspecifiek bemesten - precisiebemesting - strooikaart
 • Mesttransport - vervoersbewijs (in het kort) - export - mest hygiëniseren
Cursusafbeelding 08. Zaaien en poten
Bodem, bemesting en teelt
 • Zaaibed of plantbed maken - toplaag - ondergrond - bezakte bouwvoor
 • Het land klaarleggen - grondbewerking zaaibed - werkgangen - verkruimeling - zaaidiepte - directzaai - rijsnelheid - NKG
 • Op tijd zaaien - tijdstip - stappenplan zaaien
 • Zaaicombinaties - zaaimachines - pootmachines - precisiezaaimachines - ruggenteelt - precisielandbouw
Cursusafbeelding 09. Vruchtopvolging
Bodem, bemesting en teelt
 • De functie van vruchtopvolging - vruchtwisseling - volgorde gewassen - bodempathogenen - bouwplan - rotatie klaver - onderzaai
 • Aaltjesbeheersing - schade door aaltjes - aaltjesmanagement - aaltjesschema
 • Resistente rassen - resistentie - tolerantie - rassenkeuze - veredeling - GMO transgene gewassen
 • Bedrijfshygiëne - schoon werken - maatregelen
 • Groenbemesters tegen bodemziekten - aaltjesbestrijding
Cursusafbeelding 10. Akkerbouwgewassen
Bodem, bemesting en teelt
 • Consumptieaardappelen - bewerkingen - grondbewerking - NKG - poten - ruggen frezen - rooien - gewasbescherming - groenrooien
 • Suikerbieten - bewerkingen - grondbewerking - zaaibed maken - zaaien - oogsten
 • Granen - bewerkingen - grondbewerking - zaaibed maken - zaaien - oogsten - dorsen - gewasbescherming - herkennen graangewassen
 • Snijmais - bewerkingen - grondbewerking - onkruidbestrijding - stoppelbewerking - oogsten - kuilen maiskuil
 • Overige gewassen - uien - bloembollen - peen - groente
 • Groenbemesters - voordelen - soorten
Cursusafbeelding 11. Grasland
Bodem, bemesting en teelt
 • Graslandonderhoud - blijvend grasland - onderhoud - verbetering
 • Ruwvoerwinning - gras - hooi - kuilgras - maaien - schudden - harken - kuilen kuilgras - kuilvoer kwaliteit
 • Graslandverbetering - bemesten - bekalken - rollen en slepen - bloten
 • Graslandvernieuwing - herinzaaien - doorzaaien - inzaaien
Cursusafbeelding 12. Afwijkingen in de teelt
Bodem, bemesting en teelt
 • Oorzaken van afwijkingen - herkennen - oorzaken
 • Bodemziekten en -plagen - bodempathogenen - bodemplagen - aaltjes - schimmels - bacteriën - insecten - slakken - muizen - Phytophthora - meeldauw - roest
 • Bodemziekten en -plagen voorkomen of bestrijden - chemische bestrijding - grondontsmetting
 • Gebrek aan voedingsstoffen - gebrek gebreksverschijnselen - overmaat
 • Bodemstructuur, verslemping of verdichting
 • Slechte vochthuishouding - droogte - wateroverlast
 • Weerschade - hagelschade - vorstschade
Cursusafbeelding 13. Onkruiden
Bodem, bemesting en teelt
 • Effect van onkruiden - concurrentie
 • Herkennen van onkruiden - beeldenbank - soorten per teelt - wortelonkruiden - zaadonkruiden - grassen - monocotylen en dicotylen
 • Bestrijding van onkruiden - mechanische onkruidbestrijding - vhemische gewasbescherming - herbiciden - voorkomen
 • Grondbewerking en onkruiden - wiedeg - schoffelen - vals zaaibed - knelpunten bij NKG
Cursusafbeelding Modules download shop
Bodem, bemesting en teelt

Opleidingscentra die de modules willen opnemen in hun eigen leeromgeving kunnen toegang krijgen tot deze shop om de modules te downloaden.