Cursusafbeelding 01. Bodems en grondsoorten
Bodem, bemesting en teelt

 • De bodem in Nederland - ontstaan - bodemkaart - bodemprofielen
 • Bodemsoorten - grondsoorten - zeeklei - rivierklei - zand - löss - veen - dalgrond - duinzand
 • Bodemstructuur - bodemfuncties - poriën
 • Bodemkenmerken - textuur - bodemeigenschappen

Cursusafbeelding 02. Bodemstructuur en organische stof
Bodem, bemesting en teelt
 • Knelpunten in de bodemstructuur - slemp - versmering - verdichting - verstuiving - keileem
 • Water in de bodem - hangwater - capillair water - grondwater - beschikbaarheid van water
 • Organische stof - eigenschappen - mineralisatie - EOS - opbouw en afbraak - klei-humuscomplex
 • Zuurgraad en bekalking - pH - kalk - verzuring - berekenen
 • Bodemleven - effecten - samenstelling - regenwormen - schimmels - aaltjes - effect van bodembewerking
Cursusafbeelding 03. Beoordeel de bodemkwaliteit
Bodem, bemesting en teelt
 • Wat is bodemkwaliteit - eigenschappen - duurzaam bodembeheer
 • De bodemanalyse - bodemrapport - analyserapport lezen
 • Bodemmonsters nemen - representatief monster - tijdstip bemonstering - Veris scan
 • Bodembeoordeling in het veld - profielkuil beoordelen
Cursusafbeelding 04. Grondbewerking en bodemmaatregelen
Bodem, bemesting en teelt
 • Effecten van grondbewerking - ploegen - spitten - cultivateren - nadelen
 • Verdichting - ontstaan en voorkomen - draagkracht - bandenspanning - banden type - nokken - drukwisselsystemen
 • Draagkracht en drainage - ontwatering - aanleg drainage
 • Vaste rijpadensystemen
 • Klimaatverandering en bodem - ondiepe drainage - peilgestuurde drainage - maatregelen
 • Beregening en beschikbaarheid water - beschikbaarheid - beregenen - pF curve
Cursusafbeelding 05. Meststoffen
Bodem, bemesting en teelt
 • Meststoffen - fotosynthese en voedingsstoffen - hoofdelementen - spoorelementen (sporenelementen) - klei-humuscomplex - grenzen aan bemesting
 • Organische stof - ideaal organische stof gehalte - organische stofbalans - stikstof leverend vermogen
 • Organische meststoffen - dierlijke mest - mestverwerking - mestafzet - compost - champost - groenbemesters
 • Minerale meststoffen - kunstmest - nitraat - ammonium - ureum - spuiloog
Cursusafbeelding 06. Bemestingsanalyse en bemestingsplan
Bodem, bemesting en teelt
 • Bemestingsanalyse - voeding in de bodem - textuurdriehoek - CEC verhouding - pF curve - effecten op bemesting
 • Bemestingsplan - opstellen organische stofbalans - mineralenbalans
 • Keuze voor soort meststof - werkingscoëfficiënt - berekenen - rekenvoorbeelden stikstof fosfaat
 • Bemesting in de veehouderij - excretienorm BEX - fosfaatgebruiksnorm BEP
 • Europese afspraken, wetgeving - Kaderrichtlijn Water KRW - Nitraatrichtlijn - derogatie - Meststoffenwet - regels toediening - emissiearm drijfmest uitrijden
Cursusafbeelding 07. Toediening bemesting
Bodem, bemesting en teelt
 • Toedienen vaste kunstmeststoffen - schijvenstrooier - pendelstrooier - pneumatische strooier - strooibeeld - strooitabellen - werkbreedte
 • Toedienen vloeibare kunstmeststoffen - veldspuit - rijenbemester - spaakwielinjector - fertigatie
 • Toedienen organische meststoffen - zodebemester - sleufkouter - sleepvoetbemester - milieu
 • Nieuwe technische ontwikkelingen - plaatsspecifiek bemesten - precisiebemesting - strooikaart
 • Mesttransport - vervoersbewijs (in het kort) - export - mest hygiëniseren
Cursusafbeelding 08. Zaaien en poten
Bodem, bemesting en teelt
 • Zaaibed of plantbed maken - toplaag - ondergrond - bezakte bouwvoor
 • Het land klaarleggen - grondbewerking zaaibed - werkgangen - verkruimeling - zaaidiepte - directzaai - rijsnelheid - NKG
 • Op tijd zaaien - tijdstip - stappenplan zaaien
 • Zaaicombinaties - zaaimachines - pootmachines - precisiezaaimachines - ruggenteelt - precisielandbouw
Cursusafbeelding 09. Vruchtopvolging
Bodem, bemesting en teelt
 • De functie van vruchtopvolging - vruchtwisseling - volgorde gewassen - bodempathogenen - bouwplan - rotatie klaver - onderzaai
 • Aaltjesbeheersing - schade door aaltjes - aaltjesmanagement - aaltjesschema
 • Resistente rassen - resistentie - tolerantie - rassenkeuze - veredeling - GMO transgene gewassen
 • Bedrijfshygiëne - schoon werken - maatregelen
 • Groenbemesters tegen bodemziekten - aaltjesbestrijding
Cursusafbeelding 10. Akkerbouwgewassen
Bodem, bemesting en teelt
 • Consumptieaardappelen - bewerkingen - grondbewerking - NKG - poten - ruggen frezen - rooien - gewasbescherming - groenrooien
 • Suikerbieten - bewerkingen - grondbewerking - zaaibed maken - zaaien - oogsten
 • Granen - bewerkingen - grondbewerking - zaaibed maken - zaaien - oogsten - dorsen - gewasbescherming - herkennen graangewassen
 • Snijmais - bewerkingen - grondbewerking - onkruidbestrijding - stoppelbewerking - oogsten - kuilen maiskuil
 • Overige gewassen - uien - bloembollen - peen - groente
 • Groenbemesters - voordelen - soorten
Cursusafbeelding 11. Grasland
Bodem, bemesting en teelt
 • Graslandonderhoud - blijvend grasland - onderhoud - verbetering
 • Ruwvoerwinning - gras - hooi - kuilgras - maaien - schudden - harken - kuilen kuilgras - kuilvoer kwaliteit
 • Graslandverbetering - bemesten - bekalken - rollen en slepen - bloten
 • Graslandvernieuwing - herinzaaien - doorzaaien - inzaaien
Cursusafbeelding 12. Afwijkingen in de teelt
Bodem, bemesting en teelt
 • Oorzaken van afwijkingen - herkennen - oorzaken
 • Bodemziekten en -plagen - bodempathogenen - bodemplagen - aaltjes - schimmels - bacteriën - insecten - slakken - muizen - Phytophthora - meeldauw - roest
 • Bodemziekten en -plagen voorkomen of bestrijden - chemische bestrijding - grondontsmetting
 • Gebrek aan voedingsstoffen - gebrek gebreksverschijnselen - overmaat
 • Bodemstructuur, verslemping of verdichting
 • Slechte vochthuishouding - droogte - wateroverlast
 • Weerschade - hagelschade - vorstschade
Cursusafbeelding 13. Onkruiden
Bodem, bemesting en teelt
 • Effect van onkruiden - concurrentie
 • Herkennen van onkruiden - beeldenbank - soorten per teelt - wortelonkruiden - zaadonkruiden - grassen - monocotylen en dicotylen
 • Bestrijding van onkruiden - mechanische onkruidbestrijding - vhemische gewasbescherming - herbiciden - voorkomen
 • Grondbewerking en onkruiden - wiedeg - schoffelen - vals zaaibed - knelpunten bij NKG